لیست طرح‌های پژوهشی و چکیده طرح‌ها براساس گروه آموزشی

1. ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

2. الهیات و علوم اسلامی – حقوق

3. علوم اجتماعی - علوم سیاسی

4. علوم پایه - زمین شناسی

5. علوم تربیتی و روانشناسی - تربیت بدنی – کتابداری

6. علوم کشاورزی - منابع طبیعی

7. فنی و مهندسی

8. مدیریت - اقتصاد - حسابداری - جغرافیا - تاریخ